หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ได้รับการยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครนายกตามทางหลวงหมายเลข 3239
(ถนนนครนายก – ท่าด่าน) ประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 95.2848 ตารางกิโลเมตร หรือ 59,553 ไร่ (ไม่รวมเขาใหญ่)
 
 

 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
 
 
 
 
 
สภาพโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และที่ราบเชิงเขา
พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่ การทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวนผลไม้ และปลูกผักต่างๆ
 
ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงกลาง
เดือนพฤษภาคม จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะ
เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนมากที่สุด

ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะนำความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่
ภาคตะวันออกทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มี
คุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
 
การเกษตร

ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ปลูกไม้ยืนต้น เช่น
มะยงชิด มะปรางหวาน ส้มโอ และรับจ้าง
การประมง

ในเขตตำบลหินตั้งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
จำนวน 7 ราย จำนวน 40 กระชัง
 
 

 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,697 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,793 คน คิดเป็นร้อยละ 49.03

หญิง จำนวน 2,904 คน คิดเป็นร้อยละ 50.97
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,030 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 59.79 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านคลองสีสุก 104 82 186 90  
2   บ้านท่าด่าน 332 357 689 326
  3   บ้านนางรอง 429 430 859 300  
4   บ้านท่าชัย 411 446 857 269
  5   บ้านหุบเมย 289 320 609 184  
6   บ้านวังยายฉิม 418 412 830 298
  7   บ้านบุ่งเข้ 315 346 661 220  
8   บ้านคลองสีเสียด 197 220 417 144
  9   บ้านวังยาว 298 291 589 199  
    รวม 2,793 2,904 5,697 2,030
 
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-625-2662

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10