ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 19 ส.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562-25,24911,17438,34946,18252,4764,326984----178,740
ยอดยกมาตั้งแต่ 15 ก.พ. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2561   6
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   178,746
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี