หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
วิสัยทัศน์ อบต.หินตั้ง
"เป็นตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรเชิงเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตมีการศึกษา สุขภาพดีถ้วนหน้า
สาธารณูปโภคพัฒนา ประชาชนมีส่วนร่วม"
ศาสนสถานในตำบลหินตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1
2
3
 

 
 
 
นย 0023.3/ว 2956 โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2957 โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2958 ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/7949 ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2397 ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบ e-Plan  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2968 การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษา LEC ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2972 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2971 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2414 แจ้งแนวทางการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ เพิ่มเติม  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2368 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2370 การประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2371 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจ้างแรงงานนักโทษเด็ดขาดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2931 การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย  [ 11 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2356 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 11 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2342 ขอให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2915 การติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ในฤดูน้ำหลาก  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2897 การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2894 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2895 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
ย 0023.3/ว 2880 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 พ.ย. 2563 ]  

 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3619  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3620 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3603  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว3541  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว3581  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3595  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3591 [บัญชีรายละเอียด]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3571  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3583 [เอกสารแนบ]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3579 [บัญชีรายละเอียด 1] [บัญชีรายละเอียด 2] [บัญชีรายละเอียด 3] [บัญชีรายละเอียด 4]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3594  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3593  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 3590  [ 17 พ.ย. 2563 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.6/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว35 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย4]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว3575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๗๙ นย โ [ 12 พ.ย. 2563 ]จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (โซล่าเซลล์) ม.๒ จำนวน ๑๓ [ 12 พ.ย. 2563 ]จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (โซล่าเซลล์) ม.๑ จำนวน ๑๓ [ 12 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกาลิก (ต่อจากขอ [ 10 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมยงค์ (ต่อจากข [ 10 พ.ย. 2563 ]ซื้อตลับหมึก จำนวน ๔ รายกายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2563 ]จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (โซล่าเซลล์) ม.๕ จำนวน ๑๓ [ 9 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างการ์ดเรล หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2563 ]จ้างขยายเขตประปา หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างการ์ดเรล หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมยงค์ (ต่อจากข [ 9 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกาลิก (ต่อจากขอ [ 9 พ.ย. 2563 ]จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (โซล่าเซลล์) ม.๕ จำนวน ๑๓ [ 9 พ.ย. 2563 ]จ้างขยายเขตประปา หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2563 ]จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (โซล่าเซลล์) ม.๔ จำนวน ๑๓ [ 9 พ.ย. 2563 ]

 
 

 
อบต.บ้านใหญ่ - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล กิจการสภา - [ 14 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านใหญ่ - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล VDO วีดิทัศน์ - [ 14 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านใหญ่ - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล กองทุนหลักประกันสุขภาพ - [ 14 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านใหญ่ - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวสรรหาบุคลากร - [ 14 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านใหญ่ - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 14 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านใหญ่ - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - [ 14 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.เกาะโพธิ์ ประกาศกำหนดสถานที่ติดประกาศเลือกตั้ง สจ. และ นายก อบจ. [ 13 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.หินตั้ง รับโอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา [ 6 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.หินตั้ง รับโอนนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา [ 6 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.เกาะโพธิ์ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโรง [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.เกาะโพธิ์ กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวันครู 2504 ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.เกาะโพธิ์ อบต.เกาะโพธิ์ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสะแกซึงและนักศึกษาพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรว [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.เกาะหวาย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
อบต.บ้านใหญ่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
อบต.บ้านใหญ่ โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
 

 
ดู!นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน เดอะมูฟวี่ 2 ตอน ศึกสายสัมพันธ์ (28 ก.ย. 2562)    อ่าน 335  ตอบ 0  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (5 ก.ย. 2562)    อ่าน 1208  ตอบ 2  
สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 1570  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.พ. 2562)    อ่าน 1384  ตอบ 0  
 
 
 

 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านได้มากี่สุด
  ด้านการศึกษา
  ด้านอินเทอร์เน็ต
  ด้านประปา
  ด้านไฟฟ้า
 


   
 
 
 


สินค้า OTOP


แหล่งท่องเที่ยว
 

 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-625-2662

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง