หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.htsao.go.th/home https://www.htsao.go.th/orgcha... 1. URL ที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์หลัก
2. ข้อมูลหน่วยงาน
        -เกี่ยวกับ อบต. ไปที่ โครงสร้างองค์กร
3.  URL ที่ 2 โครงสร้างองค์กร โดยแสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.htsao.go.th/home https://www.htsao.go.th/board.... https://www.htsao.go.th/board.... 1. URL ที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์หลัก
2.บุคลากร
       - URL ที่ 2 คณะผู้บริหาร
       - URL ที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ
       -องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้งไม่มีกรอบตำแหน่งรอง
ปลัด จึงไม่แสดงในส่วนของโครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.htsao.go.th/home https://www.htsao.go.th/projec... https://www.htsao.go.th/projec... https://www.htsao.go.th/dnm_fi... 1. URL ที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์หลัก
2. หน่วยงาน
       - เกี่ยวกับอบต ไปที่ อำนาจหน้าที่
3. URL ที่ 2 อำนาจหน้าที่
4. URL ที่ 3 บทบาท หน้าที่ อบต.
5. URL ที่ 4 รายละเอียดบทบาท หน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.htsao.go.th/home https://www.htsao.go.th/projec... https://www.htsao.go.th/projec... 1. URL ที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์หลัก
2. แผน
       -แผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)23 ก.พ. 2565 ประกอบไฟล์แนบ 4 ไฟล์
        - ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง  เป้าหมาย ตัวชี้วัด ไฟล์แนบที่ 3 หน้า 32 เป็นต้นไป
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.htsao.go.th/home https://www.htsao.go.th/contac... 1. URL ที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์หลัก
2. ข้อมูลหน่วยงาน
      -เกี่ยวกับอบต. ไปที่ ติดต่ออบต.
      -URL ที่ 2 แสดงข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.htsao.go.th/home https://www.htsao.go.th/projec... 1. URL ที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์หลัก
2. ระเบียบ
     - URL ที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    
  
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.htsao.go.th/home https://www.htsao.go.th/news_o... https://www.htsao.go.th/news_d... https://www.htsao.go.th/dnm_fi... 1. URL ที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์หลัก
2 .ข่าวสาร ไปที่ ข่าวสารอบต. เลือกข่าวประชาสัมพันธ์
3 URL ที่ 2 ข่าวประชาสัมพันธ์
4. URL ที่ 3 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566
5. URL ที่ 4 แสดงรายละเอียด ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.htsao.go.th/home 1. URL ที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์หลัก
        - มุมบนด้านขวาจะปรากฎ Massenger live Chat  ซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาถามคำถามและจะมีAdmin คอยตอบคำถาม
o9 Social Network https://www.htsao.go.th/home https://www.facebook.com/profi... 1. URL ที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์หลัก
      -เลื่อนลงด้านล่างจะปรากฎสัญลักษณ์ Facebook
2. เมื่อคลิกเข้าไปจะปรากฎตาม URL ที่ 2
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.htsao.go.th/home https://www.htsao.go.th/webs_p... . URL ที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์หลัก
2. อยู่บริเวณด้านล่างสุดกึ่งกลางหน้าเว็บไซต์
3 URL ที่ 2 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5