หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร

ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย มลพิษ มลภาวะและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน ตลอดจนการค้า การพาณิชย์ โดยสอดแทรก แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อพึ่งตนเองในทุกโอกาส

สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
 
 

การพัฒนาคน ชุมชน สังคม สู่ประชาคมอาเซียน การรักษาความสงบเรียบร้อย ลดอาชญากรรม และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่

ให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข

พัฒนาสวนสาธารณะ สนามกีฬา ให้เพียงพอ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การเรียนรู้ไอซีที และการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
 
 
 
 

จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นแก่การดำเนินชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนด

ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ
 
 
 
 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้กับประชาชน
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิเสรีภาพและ
ความรู้ต่างๆ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในตำบล การสร้างความสามัคคี

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับจังหวัดอัจฉริยะ

ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร สมาชิกอบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในการปฏิบัติงานเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และรองรับการพัฒนาด้านต่างๆ และรองรับประชาคมอาเซียน
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-9019548

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10